الف

ب

پ – ت

ج – چ

د

ر – ژ

س

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی