• نوع محصول: خط چشم مایع

• عملکرد: حالت دادن به چشم ها، خط چشمی غلیظ با قابلیت خشک شدن سریع

• مناسب برای انواع مختلف پوست