محلول پاک کننده میسلار سبیاکلییر اس وی آر

۰ تومان

تمام شد

• نوع محصول: محلول پاک کننده

• عملکرد: پاک کننده عمقی پوست چرب، کنترل کننده چربی پوست، بدون ایجاد حس خشکی و کشش در پوست، ضد براقی، مکمل درمان آکنه، ضد جوش

• مناســب بــرای پوســت چــرب حســاس و مســتعد جــوش